Mapiranje potencijala organizacija kao priprema za krizne situacije

Jedan od prvih koraka u pripravnosti za potencijalne krizne situacije je mapiranje organizacijskih potencijala organizacija civilnog društva za odgovor na iste. U sklopu projekta „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u Istočnoj Hrvatskoj“ koji ima za cilj povećanje kapaciteta i međusobne umreženosti OCD-a u kriznim situacijama i katastrofama mapirali smo potencijale 16 organizacija u tri županije; Sisačko-moslavačkoj, Brodsko-posavskoj te Vukovarsko-srijemskoj. Uz mapiranje potencijala, iste organizacije prepoznale su potencijalne uloge koje bi iste organizacije mogle preuzeti tijekom neke krize ili katastrofe.

U kriznim situacijama, najvažnije je biti ujedinjen, i pripravnost za iste pomaže nam se za njih bolje pripremiti.

Projekt „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u Istočnoj Hrvatskoj“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Osoba za kontakt: Daniel Presečan – daniel.presecan@adra.hr