Provedene 3 simulacijske vježbe potresa

U studenome 2023, u sklopu projekta „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u Istočnoj Hrvatskoj“ koji ima za cilj povećanje kapaciteta i međusobne umreženosti OCD-a u kriznim situacijama i katastrofama proveli smo 3 simulacijske vježbe potresa u 3 županije; Sisačko-moslavačkoj u Petrinji, Brodsko-posavskoj u Slavonskom Brodu i Vukovarsko-srijemskoj u Vukovaru. U navedenim vježbama lokalne organizacije civilnog društva stavljene su pod test simulacije krize potresa, gdje su mogle prepoznati vlastite uloge u potencijalnog krizi te prepoznati načine suradnje su drugim organizacijama civilnog društva. Ovakvim vježbama potiče se bolja pripravnost organizacija za potencijalne nove krize i katastrofe kako bi se što bolje zaštitilo stradalo stanovništvo u takvim krizama.

Projekt „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u Istočnoj Hrvatskoj“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.