JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza III“„NISI SAM”

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0248, u okviru programa Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III, a u sklopu provedbe projekta „Nisi sam“,Adventistička agencija za pomoć i razvoj ADRA Hrvatska, raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza III“ „Nisi sam“

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Mjesto rada: Grad Glina i okolna pripadajuća naselja (Majske Poljane, Roviška, Ravno Rašće, Majski Trtnik, Glinski Trtnik, Vlahovići, Bijele Vode, Banski Drenovac, Martinovići, Veliki Gradac, Mali Gradac, Trnovac Glinski, Kozaperovica, Brestik, Gornji Klasnić, Donji Klasnić, Dragotina i Dabrina, Maja). Ukoliko se ne javi dovoljan broj osoba mogu se javiti i osobe s drugog područja.

Broj traženih radnica: 12

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno –6 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: djelomično

Javni poziv vrijedi od: 12.01.2023.

Javni poziv vrijedi do: 25.01.2023.

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni
 • pomoć u socijalnoj integraciji
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…) 
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Pripadnice ciljne skupine koje će biti zaposlene na Projektu, na dan ulaska u Projekt moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • ženski spol
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Osoba mora na dan ulaska u Projekt biti upisana u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje)

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama i to: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice i dodatne ranjive skupine samohrane majke, majke s troje i više djece.

Od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost, poštovanje i motiviranost.

Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:

 • zamolba za posao
 • kratak životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona ili mobitela te adresu)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o najvišoj razini obrazovanja, a osobe bez škole dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu. 
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)
 • elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina, potrebno je priložiti sljedeće:

 • za žene od 50 godina i više: osobna iskaznica,
 • za osobe s invaliditetom: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,
 • za žene trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • za žrtve obiteljskog nasilja: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljne skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 • azilantice: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP,
 • za žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl: rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 • za liječene ovisnice: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,
 • za povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci: potvrda o otpuštanju,
 • za pripadnice romske nacionalne manjine: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
 • za beskućnice: rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilištu/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica,
 • za majke u jednoroditeljskim obiteljima: rješenje o statusu jedinog roditelja koji skrbi o djetetu od nadležnog centra za socijalnu skrb,
 • za majke s troje i više djece: rodni list svakog djeteta

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila ivana.sadek@adra.hr ili mobitela: 0997709955

Prijave na Javni poziv s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od dva načina:

 • Poštom na adresu: ADRA Hrvatska, Prilaz Gjure Deželića 77 10000 Zagrebu zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni poziv u sklopu Projekta ” Nisi sam”
 • Putem e-maila: ivana.sadek@adra.hr s naslovom maila Za javni poziv u sklopu Projekta ” Nisi sam”

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidatkinje će biti obaviještene telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Više informacija: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129334794

Sadržaj objave isključiva je odgovornost ADRA Hrvatska.