Novi projekt – Umrežavanje i povećanje pripravnosti organizacija civilnog društva za krizne situacije u istočnoj Hrvatskoj

Posljednjih godina često svjedočimo kriznim situacijama izazvanim nepredvidivim klimatskim promjenama (poplave, potresi, sezonski požari). Građani, poslovni subjekti, lokalna samouprava i organizacije civilnog društva (OCD) spremni su pomoći u nastaloj krizi. No, trenutno ne postoji organizirani  plan odgovora na krize koji uključuje sve navedene subjekte. Prepoznati problemi su slaba ili potpuni izostanak koordinacije u pružanju pomoći tijekom kriznih situacija, pogotovo u prvim tjednima nakon katastrofe. Posljedice tog impulzivnog i neujednačenog pristupa su pojava dupliranja aktivnosti ili potpunog izostanka pomoći na teže dostupnim područjima čime su izravno ugrožena ljudska prava stradalog stanovništva.

Projekt „Umrežavanje i povećanje pripravnosti organizacija civilnog društva za krizne situacije u istočnoj Hrvatskoj“ ima za cilj unaprijediti umreženost organizacija kroz platformu OCD-a i drugih subjekata. Ključne aktivnosti su terensko istraživanje i mapiranje ljudskih i materijalnih resursa svake članice, podizanje kapaciteta kroz edukaciju o digitalnim alatima i metodama rada, učenje iz primjera dobre prakse (partner ADRA Norveška) te podizanje razine pripravnosti za organizirani odgovor na potrebe na terenu u slučaju krizne situacije kroz simulaciju krizne situacije i odgovora.

Ciljane skupine su OCD-i, tijela lokalne vlasti i entiteti privatnog sektora te posredno stanovnici županija s nedavnim iskustvom humanitarnih kriza. Očekivani rezultat je web stranica s digitalnim alatom za upravljanje i koordinaciju humanitarnih aktivnosti tijekom kriznih situacija te podignuta razina suradnje i pripravnosti za organizirani odgovor uključenih subjekata na buduće krizne situacije.  

Lokacije provedbe su Sisačko-moslavačka (potres na Banovini 2020.), Brodsko-posavska (rizik poplava) i Vukovarsko-srijemska (poplava u Gunji 2014.) županija. Projekt se može proširiti i na druge županije i krizne scenarije kroz resurse i metodologiju suradnje za pripravnost u kriznim situacijama.

Projekt „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u istočnoj Hrvatskoj“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Kontakt osoba: Daniel Presečan, voditelj projekta – daniel.presecan@adra.hr

 

ENGLISH VERSION

The occurrence of natural disaster caused by unforeseen effects of climate change (floods, earthquakes, seasonal fires) caught us all off guard. Citizens, businesses, local government and civil society organizations (CSOs) showed great willingness to help in the occurring crisis. Nevertheless, there is no organized response plan which may include all the mentioned entities. The recognized issue is a weak or completely absent mutual coordination of response during the emergency, specifically in the first weeks after the disaster. The consequences of these impulsive and uneven approaches are the existence of duplication of aid or complete lack of it in some of the hard reachable places, which directly is tampering on the human rights of the affected population.

The project “Networking and increasing the preparedness of CSOs for crisis situations in eastern Croatia” has a goal to improve the connectivity of organizations through the platform of CSOs and other entities. Key activities are field research and mapping of human and material resources of each member of the network. It also includes capacity building through education of digital tools and methodologies, learning from good practice (partner ADRA Norway) and increasing the level of readiness for organized answer to the needs in the field in the event of the crisis through simulation exercise and its response.

Target audience of the project are CSOs, representatives of the local government bodies, private sector actors and indirectly the citizens with recent experience of humanitarian crisis. Expected results will be a website for coordination, digital tools that are used in emergency crisis and increased level of cooperation and readiness for organized response in the future by the entities that are part of this project.

Locations for the project are Sisačko-moslavačka county (earthquake in Banovina 2020), Brodsko-posavska county (risk of floods) and Vukovarsko-srijemska county (flooding in Gunja 2014.). Project can be expanded to other counties and crisis scenarios through available educational resources and methodology of cooperation for the readiness in crisis situations.

The „Networking and increasing the preparedness of CSO-s for crisis situations in eastern Croatia“ project benefits from a grant under the Active Citizens Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants.

Contact person: Daniel Presečan, project manager – daniel.presecan@adra.hr